کارآفرینی

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی
طراحی وساخت مجسمه،آب نما،محوطه سازی و...

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

دراین سایت بابخشی ازنمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی آشنامی شویدوهمچنین شمامی توانیدباشماره تماس۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳ارتباط برقرارکنیدوسفارش خودرااعلام فرمائید

ادامه مطلب
طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی
نقش برجسته چیست ؟

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

نقش‌برجسته حجمی است از یک سو بسته و محدود که در آن اشیاء کم‌وبیش به صورت برآمده از سطح نمایش داده شوند. روی هم‌رفته نقش‌برجسته حالتی میان مجسمه‌سازی و نقاشی دارد؛ که معمولاً بدون رنگ‌پردازی ساخته می‌شوند برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید سایتFANNIART.IR وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳

ادامه مطلب
نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی
کارهای هنری مهندس امیرفنی

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی

برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳

ادامه مطلب
نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی باچندسال سابقه کار
سفارش وطراحی کارهای هنری

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی باچندسال سابقه کار

مهندس امیرفنی وی هنرآموزبامهارت بسیاربالاوچندسال سابقه کاروکارهای هنری خودرادراین سایت به نمایش می کشدطراحی وساخت انواع مجسمه،آب نماومحوطه سازی نمونه ای ازکارهای ایشان به رقم می خوردکه برای سفارش طرح بدون محدودیت دراجراانجام خواهدگرفت قابل توجه برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی ۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳

ادامه مطلب