دسترسی سریع

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳
طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

دراین سایت بابخشی ازنمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی آشنامی شویدوهمچنین شمامی توانیدباشماره تماس۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳ارتباط برقرارکنیدوسفارش خودرااعلام فرمائید
گروه هنری فاپ به کارهای هنری مهندس امیرفنی می پردازد

گروه هنری فاپ به کارهای هنری مهندس امیرفنی می پردازد

جهت اطلاعات بیشتربه سایت زیرمراجعه فرمائید Http://fanniart.ir
طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

طراحی وساخت انواع آب نما،نقوش برجسته ومجسمه سنگ های سفالی

نقش‌برجسته حجمی است از یک سو بسته و محدود که در آن اشیاء کم‌وبیش به صورت برآمده از سطح نمایش داده شوند. روی هم‌رفته نقش‌برجسته حالتی میان مجسمه‌سازی و نقاشی دارد؛ که معمولاً بدون رنگ‌پردازی ساخته می‌شوند برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید سایتFANNIART.IR وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳
نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی

برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳
نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی رااینجاببینید

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی رااینجاببینید

برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳